تاثیر حذف ارز مسافرتی بر بازار ارزهای ترجیحی نفعی برای مردم ندارد

درخواست حواله